ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 1999

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΑΡΘΡΟ3: ΜΕΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1.1
O ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις σε τακτικά , δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου και ως τέτοια ανακηρύσσονται από την Γ.Σ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος .

3.1.2.
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή ως μέλος απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ συνοδευόμενη από πρόταση δυο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , η έγκριση του Δ.Σ θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ . Το Δ.Σ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης  διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

3.1.3.
Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου  προκειμένου περί εγγραφής των αθλητών που ανήκουν στο σωματείο και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

3.1.4.
Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την  εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

3.1.5.
Το Δ.Σ  του σωματείου με απόφαση του καθορίζει το ποσό που θα απαιτείται ως δικαίωμα εγγραφής καθώς και το ποσό της μηνιαίας συνδρομής των μελών, τα οποία ποσά δύνανται να αυξομειώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις.
3.1.6.1.
Τα μέλη υποχρεούνται: α) να καταβάλλουν τις προς το σωματείο συνδρομές τους, β) να μετέχουν στις Γ.Σ και γ) να συμμορφούνται προς το καταστατικό του σωματείου.  Όλα τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφους προτάσεις και γνώμες ως και τυχόν παράπονά τους.

3.1.6.2
Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για διάστημα πέραν των τριών μηνών συνεπάγεται  την διαγραφή τούτου, αφού προηγηθεί ειδοποίηση του μέλους προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών του εντός προθεσμίας δέκα ημερών και παρέλθει αυτή άπρακτη.

3.1.6.3
Τα μέλη του σωματείου που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι , δικαιούνται να εκλέγονται από το Δ.Σ ως αντιπρόσωποι του σωματείου προς συμμετοχή στην συνέλευση και εκλογή των στην διοίκηση των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών των οποίων το σωματείο είναι μέλος .Αντιπροσώπευση του σωματείου σε υπερκείμενο τέτοιο (Ένωση –Ομοσπονδία κ.λ.π.) με οποιονδήποτε άλλο πλην του ανωτέρω τρόπου απαγορεύεται απόλυτα .

3.1.7.
Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

3.2.
Δεν μπορεί να είναι μέλος  του σωματείου:

3.2.1.1.
Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

3.2.1.2.
Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

3.2.1.3.
Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

3.2.1.4.
Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του αρ.130 του Ν. 2725/99 από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π).


3.2.2.
Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος , μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται επίσης επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

3.2.3.
Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Δ.Σ ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

3.2.4.
Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα . Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της .


3.2.5.
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου , για όσο χρονικό διάστημα η πάσης φύσης σύμβαση εργασίας με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο (1) μετά την λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα . Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ ή της εξελεγκτικής επιτροπής σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους , στην περίπτωση που το σωματείο καλλιεργήσει αθλήματα οι αγώνες των οποίων περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

3.2.6
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ  του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF