Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις ομάδες στο πόλο! - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις ομάδες στο πόλο!

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για τα χρήματα που θα δοθούν στις ομάδες από την φορολόγηση του Στοιχήματος και τα ποσά που θα πάρει κάθε κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης για τις εθνικές κατηγορίες.Συνολικά θα δοθούν 62.700.000 (50-50 σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, δηλαδή από 31.350.000 ευρώ) και την Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν οι κ.κ. Σταϊκούρας, Σκυλακάκης και Βεζυρόπουλος του υπουργείου οικονομικών και ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.


Διανεμόμενο Ποσό – Ερασιτεχνικός Αθλητισμός -Εθνικές Ομάδες

1.Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνεται ως κατωτέρω παρατίθεται, αφού προηγουμένως έχει γίνει η αφαίρεση του ποσοστού 7% το οποίο αποδίδεται στις διοργανώτριες αρχές (επομένως τα ποσά παρατίθενται καθαρά):

ix.Α1 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 843.858,75 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες, δηλαδή περίπου 52 χιλιάδες ευρώ σε κάθε σωματείο, καθώς αγωνίζονται 16 ομάδες.

x.Α2 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 148.916,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xi.Α1 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες, δηλαδή περίπου 63 χιλιάδες ευρώ σε κάθε σωματείο, καθώς αγωνίζονται 12 ομάδες.

xii.Α2 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

2.Στα λοιπά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες, κατανέμεται ποσό έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (11.662.250 €) το οποίο διανέμεται αναλογικά στα δικαιούχα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια.

α) Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

-Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ) [50 μονάδες για κάθε άθλημα].

-Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή].

-Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή, [1 μονάδα για κάθε αθλητή].

-Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

β) Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία της παρούσας παραγράφου, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες που έχει συγκεντρώσει έκαστο σωματείο, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).

δ) Ειδικά για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ανήκουν (i) στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, (ii) Στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και (iii) στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, τούτα λαμβάνουν το ως άνω ποσό βάσης προσαυξημένο κατά 50%.

3.Στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου, για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις θα κατανεμηθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.982.500 €). Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:

I.Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

(Α) Στην 1η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται αυτές, στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.).

(Β) Στην 2η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κ.λπ.)

(Γ) Στην 3η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται οι λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

II.Κάθε αθλητική ομάδα, μόνο με την συμμετοχή της σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:

Α. για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες,

Β. για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες,

Γ. για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή αθλητικών τους ομάδων σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και με έναν μόνο εκπρόσωπο, κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία.

ΙΙΙ. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει έκαστη αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει μία (01) μονάδα.

iV. Σε περίπτωση που αθλητική ομάδα συμμετέχει σε τελικό διοργάνωσης, συγκεντρώνει επιπλέον μονάδες, ως εξής: για την ως άνω 1η κατηγορία πέντε (5) μονάδες, για την 2η κατηγορία τέσσερις (4) μονάδες και για την 3η κατηγορία τρεις (3) μονάδες. Εάν αναδειχθεί δε νικήτρια του τελικού, τότε συγκεντρώνει επιπλέον για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες, για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες και για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

V. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογιστεί το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των αθλητικών ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιαστεί με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα καταβάλλεται ποσό «έναντι» σε κάθε αθλητική ομάδα, ανάλογα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι την στιγμή της καταβολής,. Τον Ιούλιο θα γίνεται η εκκαθάριση, με βάση τη συνολική συμμετοχή σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο.

4.Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κατανέμεται ποσό εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (9.150.000 €) ως εξής:

I. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

– Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ].

– Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

II.Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.

III.Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

5.Ποσοστό ύψους 7% επί του ποσού που θα λάβει εκάστη αθλητική ομάδα της παρ. 1 της παρούσας, καταβάλλεται υποχρεωτικά στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.

6.Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας

Πηγή: aquafeed24.com[full_width]